قلب تپنده دستگاه کروموتو گرافی گاز ، دستگاه آنالیز مواد، فریز درایر و ....پمپ وکیوم آن می باشد. که از نوع پمپ های وکیوم روتاری روغنی دو مرحله ای می باشند.

از پمپ های روتاری روغنی ادوارد Edwards, فایفر pfifei,  لیبولد leybold, 

در دستگاه های آنالیز مواد مورد استفاده قرار میگیرد.

خدمات فنی مهندسی پیشتاز پمپ آماده ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و سرویس پمپ های وکیوم دستگاه گاز کروماتوگرافی و دستگاه آنالیز مواد می باشد.

پمپ وکیوم دستگاه آنالیز مواد