نمایش ساده سوراخ ها

 

  

سوراخ کور، پهنای خط ها در نمایش ساده

سوراخ کور

شکل سوراخ کور در صورت نیاز با یک علامت داده می شود.

منظور از علامت U سوراخ کور تخت است.

نمایش ساده سوراخ ها پمپ وکیوم

پهنای خطوط

موقعیت سوراخ هایی که به صورت ساده نشان داده می شوند

  • در نمای از بالا با علامت جمع و
  • در نمایش محور سوراخ، با خط کامل پهن مشخص می شود

 

سوراخ های پله دار، خزینه ها و پخ ها، رزوه های داخلی

سوراخ های پله دار


در سوراخ هایی با دو پله و بیشتر، اندازه زیر هم نوشته می شوند.
قطر بزرگتر اول نوشته می شود.

نمایش سوراخ پله دار پمپ وکیوم

خزینه ها و پخ ها

در خزینه ها و پخ سوراخ ها ، قطر بزرگ پخ و زاویه خزینه داده می شود.

رزوه داخلی

طول رزوه و عمق سوراخ با یک خط مایل از هم جدا می شود.
سوراخ های بدون مشخه عمق، در واقع سوراخ راه به در ( سراسری) هستند.

 

 

مثال ها
ساده کردن نقشه پمپ وکیوم مثال نمایش سوراخ